Podmienky ochrany osobných údajov

Použitie informácií, ochrana údajov a súkromie na internete

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. (GSK) dbá o súkromie návštevníkov jej webových stránok. Ochrana osobného súkromia je pre nás veľmi dôležitá.

Upozorňujeme však, že bezpečnosť informácií prenášaných internetom nie je možné zaručiť.

Osobné údaje

GSK zhromažďuje osobné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo údaje týkajúce sa zdravia iba v prípade, ak sú nám poskytnuté dobrovoľne na tejto webovej stránke. Môže sa stať, že ich použijeme na zlepšenie úrovne našich služieb, na zvýšenie úrovne obsahu našej webovej stránky, na odpoveď na Vaše otázky a žiadosti a na naše vnútorné účely. Iné účely použitia Vami poskytnutých osobných údajov Vám môžu byť oznámené pri ich poskytnutí. Ak na to poskytnete svoj súhlas, môžeme Vám poskytnúť tiež užitočné informácie, novinky o produktoch a ich aktualizácie, podľa potreby Vás informovať o nových produktoch a službách GSK a požiadať Vás o Váš názor na naše produkty a služby.

Dávame Vám do pozornosti, že poskytnutím osobných údajov na tejto webovej stránke udeľujete súhlas, aby GSK ako aj akékoľvek tretie osoby poverené zo strany GSK (sprostredkovatelia) tieto osobné údaje spracúvali na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia a v prípade potreby aj na iné účely, ktoré Vám budú osobitne oznámené pri poskytnutí Vašich osobných údajov. Doba platnosti tohto súhlasu je časovo obmedzená trvaním účelu spracúvania Vami poskytnutých osobných údajov. Udelený súhlas ste oprávnení kedykoľvek odvolať v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). S ohľadom na uvedené súhlasíte, aby GSK a iné spoločnosti v rámci skupiny spoločností GlaxoSmithKline, ako aj príslušné regulačné orgány, ktoré zhromažďujú údaje a informácie o podozreniach na nežiaduce účinky liekov alebo ich prešetrujú, používali a uchovávali akékoľvek tieto údaje a informácie, ktoré poskytnete. Rovnako aj nezávislí dodávatelia vybraní zo strany GSK môžu používať a uchovávať Vaše osobné údaje a informácie na vyššie uvedené účely v súlade s pokynmi GSK.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vám dávame do pozornosti, že predmetný súhlas sa vzťahuje aj na to, že Vaše údaje môžu byť prenesené a ďalej spracúvané a/alebo používané v štátoch mimo Európsku úniu, ktorými sú India a USA. Hoci zákony o ochrane osobných údajov v štátoch mimo Európskej únie nemusia stanovovať rovnaké podmienky ako zákony Európskej únie, GSK vynaloží všetko úsilie, aby ochránila Vaše údaje pred ich stratou alebo neoprávneným sprístupnením.

Táto webová stránka ako aj akákoľvek databáza, v ktorej sú vedené akékoľvek Vami poskytnuté údaje, sú umiestnené na serveroch nezávislého poskytovateľa poskytujúceho služby GSK v rámci Európskej únie na základe pokynov GSK zo Spojeného kráľovstva a týchto zásad o ochrane súkromia.

Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si vedomý(á) svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä práva udeľovať súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 11 predmetného zákona, ktoré nemožno vynútiť a je dobrovoľné. Ďalej tiež potvrdzujete, že súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov ste udelili dobrovoľne, že ste boli poučený(á) o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov upravené najmä v ustanovení § 28 predmetného zákona, a že pred udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov Vám boli oznámené informácie podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní Vašich práv týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

V prípade záujmu o kontaktovanie sa s nami kliknite prosím na celosvetový zoznam sídiel našich spoločností.

Upozorňujeme Vás, že ak pošlete odkaz Vášmu priateľovi, použijúc akúkoľvek funkciu
dostupnú na tejto stránke, e-mail bude poslaný bez toho, aby sa e-mailová adresa uložila na akomkoľvek serveri.

Zdieľanie osobných údajov

GSK odplatne nescudzí osobné údaje žiadnej tretej osobe na žiadne účely.
Môže dôjsť k sprístupneniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam v rámci spoločností patriacich do skupiny GlaxoSmithKline a našim vybraným dodávateľom (ako je uvedené vyššie). Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť aj v nasledujúcich prípadoch:

    i. ak máme dôvod sa domnievať, že ich sprístupnenie je potrebné za účelom identifikácie, kontaktovania alebo podania žaloby proti niekomu, kto Vám spôsobuje ujmu, alebo kto iným spôsobom poškodzuje alebo zasahuje do práv GSK, majetku alebo prevádzky, iných užívateľov tejto stránky alebo kohokoľvek iného, kto by mohol byť poškodený takýmto konaním; alebo

    ii. ak sa domnievame, že to zákon vyžaduje, alebo z titulu odpovede na akúkoľvek žiadosť orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s trestným konaním, alebo súdnych či správnych orgánov v súvislosti s prebiehajúcim občianskym súdnym konaním alebo správnym konaním.

Iné než osobné údaje

GSK zhromažďuje aj iné než osobné údaje v úhrnnej forme za účelom sledovania takých údajov, ako sú celkový počet návštev na našich webových stránkach, počet návštevníkov na každej stránke našich webových stránok a názvy domén poskytovateľov internetových služieb našich návštevníkov. Používame tieto údaje v ich súhrnnej forme za účelom poznania ako naši návštevníci používajú naše webové stránky, aby sme ich mohli vylepšiť, vrátane nami poskytovaných služieb. Tieto údaje môžu byť zdieľané s inými spoločnosťami GSK. Žiadne osobné údaje nie sú sprístupňované v rámci tohto procesu.

Použitie IP adries

Adresa internetového protokolu (IP) je súbor čísel, ktorý sa automaticky prideľuje Vášmu počítaču kedykoľvek sa pripojíte na internet prostredníctvom Vášho poskytovateľa internetových služieb, alebo prostredníctvom lokálnej siete (LAN) Vašej organizácie, alebo prostredníctvom globálnej počítačovej siete (WAN). Webové servre automaticky identifikujú Váš počítač prostredníctvom IP adresy, ktorá mu je pridelená počas Vášho on-line spojenia.

GSK môže zhromažďovať IP adresy za účelom spravovania systémov a preverovania používania našich stránok. Obvykle nespájame používateľovu IP adresu s jeho osobnými údajmi, čo znamená, že každé pripojenie sa užívateľa bude zaznamenané, avšak používateľ zostane voči nám v anonymite. Môžeme však použiť IP adresy za účelom identifikácie používateľov našich stránok, ak máme pocit, že je to potrebné za účelom presadzovania súladu s podmienkami používania týchto stránok alebo za účelom ochrany našej služby, stránky alebo iných používateľov.

Prepojenia na iné webové stránky

Webové stránky GSK obsahujú prepojenia na iné webové stránky GSK a tretích osôb ako službu pre používateľov našich stránok. Zásady ochrany súkromia tejto stránky sa však nevzťahujú na uvedené webové stránky. Skontrolujte si preto prosím ustanovenia týkajúce sa právnych zásad a zásad ochrany súkromia akejkoľvek stránky, na ktorú sa pripájate.

Cookies

GSK môže umiestniť "cookie" do Vášho internetového prehliadača. Cookies sú malé textové súbory, ktoré nám poskytujú informácie, ako často niekto navštevuje našu stránku a čo na nej počas svojej návštevy robí. Cookies sami o sebe neobsahujú žiadne osobné údaje, avšak pokiaľ nám osobné údaje poskytnete, napríklad zaregistrovaním sa na našej stránke, tieto môžu byť prepojené na údaje uložené v rámci cookie. Odmietnutie prijímania cookies je možné uskutočniť úpravou nastavenia Vášho internetového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Bližšie informácie o používaní cookies sú upravené vo Vyhlásenie o používaní technológie „cookies".

Bezpečnosť

GSK prevádzkuje bezpečnú dátovú sieť chránenú štandardným firewallom a heslom. GSK uplatňuje bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany proti strate, zneužitiu a pozmeneniu Vašich užívateľských údajov pod našou kontrolou.

S výnimkou nižšie uvedeného, k údajom, ktoré nám poskytnete, majú prístup iba naši oprávnení zamestnanci. Navyše uplatňujeme prísne pravidlá na zamestnancov GSK, ktorí majú prístup či už k databázam, v ktorých sú uložené údaje o užívateľoch, alebo k serverom, prostredníctvom ktorých sú naše služby poskytované. Napriek tomu, že nemôžeme zaručiť, že dôjde k strate, zneužitiu alebo pozmeneniu údajov, vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabránili takýmto nepríjemným udalostiam.

Záväzná povaha

Poskytnutím osobných údajov a/alebo údajov týkajúcich sa zdravotného stavu súhlasíte s tým, že ste viazaný(á) týmito zásadami ochrany súkromia, a že GSK môže na základe vlastného voľného uváženia sprístupniť Vaše osobné údaje za okolností a v rozsahu vymedzených v týchto zásadách.

Zmeny

Tieto zásady ochrany súkromia je možné zo strany GSK kedykoľvek meniť.

Posledná aktualizácia:

Marec 2015

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému týmto poskytuje dotknutým osobám informácie v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby udelený podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

     1.  Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému
Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B.

     2.  Účel spracúvania osobných údajov
Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou GSK Slovakia je uvedený vyššie v podmienkach ochrany osobných údajov.

     3.  Zoznam spracúvaných osobných údajov
Spoločnosť GSK Slovakia spracúva v informačnom systéme osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou uvedené vyššie v podmienkach ochrany osobných údajov.

     4.  Oprávnené osoby
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti GSK Slovakia vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov alebo zo zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou GSK Slovakia a oprávnenou osobou alebo sprostredkovateľom. Žiadosť o oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene spoločnosti GSK Slovakia, a žiadosti dotknutej osoby na základe zákona o ochrane osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať spoločnosti GSK Slovakia písomnou formou na adresu: Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava.

     5.  Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje
Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti GSK Slovakia je dobrovoľné a dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, spoločnosti GSK Slovakia poskytnúť. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti GSK Slovakia môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

     6.  Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým spoločnosť GSK Slovakia poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

Sprostredkovateľmi poverenými GSK Slovakia na spracúvanie osobných údajov sú:

 • spoločnosť Infosys Limited, Electronics City, Hosur Road, Bangalore, 460 100, India

Spoločnosť GSK Slovakia poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby tretím stranám a príjemcom, ktorými sú:

 • spoločnosti patriace do nadnárodnej skupiny spoločností GlaxoSmithKline

     7.  Zverejnenie osobných údajov
Spoločnosť GSK Slovakia osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov nezverejňuje.

     8.  Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov môžu byť predmetom prenosu osobných údajov tak v rámci štátov celej Európskej únie, ako aj v rámci tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vrátane krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to India a USA.

     9.  Poučenie o právach dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenie § 28 predmetného zákona.

Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má súčasne právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 a 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek:

 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.